Lagring av personuppgifter (GDPR)

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den
befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder.

Övergripande beskrivning och termer
GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och
spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig
trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande
svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som
berör dig som är medlem i  Ekås samfällighetsförening.

Personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Ekås samfällighetsförening
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska
behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterar
personuppgifter i styrelsen (medlemsregister, fakturor mm) personuppgiftsansvariga.

Personuppgift
Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är det viktigt att
skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan
fyllas med känsliga personuppgifter. Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn,
adress, fastighet, samt faktureringsuppgifter. 

Vid enstaka tillfällen hämtar föreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande, ex. någon som inte har betalt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter som sänds till Kronofogden. Du som är registrerad i medlemsregistret för Småsvaltingens samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som eventuellt lagras i fritextfält i medlemsregistret.

Samtycke
Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För
dig som ägare till en fastighet inom Ekås samfällighet är detta däremot inte tillämpbart.
I och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i
Ekås Samfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.

Registerutdrag
Du har som medlem i Ekås samfällighet har rätt att från och med den 25 maj 2018 få
information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som
kan användas för att identifiera dig som person.
 
Personuppgiftsincident
Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den
personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom
72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi
anmälan för alla våra medlemmar. 

Radering
Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som
medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som
tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter
som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas